Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

magentashop.hu


1. BEVEZETŐ

A Via MAGENTA Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.magentashop.hu cím alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működési körében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja a Weboldal látogatóit szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, adatfeldolgozók igénybevételéről, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a www.magentashop.hu cím alatt az Adatkezelő weboldalán mindig naprakészen elérhető.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

 

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Via MAGENTA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 57. fszt.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23298932-2-42

Közösségi adószám: HU23298932

Cégjegyzék szám: 01-09-958976

 

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – az adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt foglalásokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet a Weboldalon keresztül Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a további érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

 

3. EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. ADATKEZELÉS A MAGENTASHOP.EU WEBOLDALON

3.1.1. TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A weboldalra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek a tárhelyszolgáltató szerverén. Ilyen technikai jellegű adatok az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

 

3.1.2. COOKIE KEZELÉS

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információcsomag, amely rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja, hogy a felhasználó élményt javítsák, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Mindemellett amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

A Honlapon az alábbi szolgáltatók a felsorolt cookie-kat helyezték el:

Cookie neve

Szolgáltató

Cookie által kezelt adatok

Adatkezelés célja

Időtartam

1P_JAR

Google

Statisztika, konverziókövetés

Anonim statisztika

1 hónap

_utma

Google

Új látogatók meghatározása

Anonim statisztika

24 hónap

_utmc

Google

Böngésző bezárásának ideje

Anonim statisztika

bezárásáig

_utmz

Google

Kattintás forrása

Anonim statisztika

6 hónap

fr

Facebook

Anonim azonosító

Hirdetési cookie

3 hónap

sb

Facebook

Böngészőazonosító

Böngésző azonosítása

2 év

datr

Facebook

Böngészőazonosító, időbélyeg

Biztonság és integritás

24 hónap

locale

Facebook

Nyelvi beállítások

Kényelmi funkció

7 nap

wd

Facebook

Anonim statisztika

Munkamenet cookie

1 hét

XSFR-TOKEN

Via MAGENTA

Anonim azonosító

Kapcsolat biztonsága

1 nap

magenta_session

Via MAGENTA

Anonim azonosító

Weboldal frissítése

1 nap3.1.2.1. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS

Adatkezelő reklámtevékenysége során a Google AdWords szolgáltatást használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

Amikor Felhasználó a Honlapot egy Google-hirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a Honlap egyes oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

3.1.2.2. GOOGLE ANALYTICS

Adatkezelő webelemzés valamint statisztika kezelés céljából a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics cookie-k segítségével elősegíti a Honlap használatának elemzését, valamint a honlap aktivitásával összefüggő jelentések készítését.

A Google Analytics használata során a Felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

A Google általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhet bővebb tájékoztatást.

 

3.1.3. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A Weboldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele a Weboldalon történő regisztráció, ez kizárólag a Megrendelő kényelmét szolgáló funkció, mely rendszeres rendelés megkönnyítésére, valamint az ÁSZF-ben részletezett többletszolgáltatások igénybevételére (vásárlások kezelése; törzsvásárlói kedvezményrendszer; bolti próba; kívánságlista) szolgál.

Adatkezelés célja: rendelés leadásának megkönnyítése, többletszolgáltatások igénybevétele

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon személyek, akik a Weboldalon regisztrálnak

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, szállítási adatok [szállítási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, szám, telefonszám, megjegyzés], számlázási adatok [számlázási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, szám, telefonszám]

Adatkezelés időtartama: a regisztráció időpontjától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, a felhasználói fiók törléséig

 

3.1.4. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

Szolgáltató lehetőséget biztosít a hírlevelére történő feliratkozásra a Weboldalra történő regisztrációtól vagy rendelés leadásától függetlenül is. Szolgáltató kizárólag az érintett kifejezett beleegyezésével küld hírlevelet, mely beleegyezést az érintett bármikor visszavonhatja.

Adatkezelés célja: tájékoztató elektronikus levelek küldése a szolgáltatást érintő hírekről, új szolgáltatások bevezetéséről, kedvezményekről, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változásokról, díjváltozásokról

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik hírlevélre való feliratkozást rögzítenek a Weboldalon

Kezelt adatok köre: e-mail cím

Adatkezelés időtartama: addig az időpontig, amíg a felhasználó hírlevélre történő feliratkozásának törlését nem kéri

Az adatok törlése: a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintva

 

3.1.5. MEGRENDELÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL

A Weboldalon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a megrendelés során a Megrendelő köteles megadni azon (személyes) adatait, amelyek az Adatkezelő szerződéses és/vagy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelési tevékenységünk elsődlegesen az Adatkezelő és az érintett között létrejövő szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történik.

Adatkezelés célja: a Megrendelő megrendelésének, és az annak folytán létrejött szerződésnek a teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés érdekében, számviteli kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont], valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik termék vásárlása iránti megrendelést rögzítenek a Weboldalon

Kezelt adatok köre: szállítási adatok [szállítási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, szám, telefonszám, megjegyzés], számlázási adatok [számlázási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, szám, telefonszám]

Adatkezelés időtartama: a megrendelés rögzítésének időpontjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően)

Adatkezelés megrendelés kézbesítéshez: szállítási adatok [szállítási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, szám, telefonszám, megjegyzés] továbbításra kerülnek a GLS Hungary Kft. (lásd: 4. pont Adatfeldolgozók) részére.

Adatkezelés bankkártyás fizetéshez: a bankkártyás fizetés teljesítéséhez szükséges adatokat az érintett közvetlenül a fizetési szolgáltató beépülő modulján keresztül, a fizetési szolgáltató részére adja meg, mely adatok tekintetében a Six Payment Services (lásd: 4. pont Adatfeldolgozók) tekinthető adatkezelőnek. A bankkártyás fizetés során megadott adatok a Via MAGENTA Kft. nem ismeri meg, azokon adatkezelési műveletet nem hajt végre.

 

3.2. ADATKEZELÉS KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Amennyiben valamely természetes személy közvetlenül az Adatkezelőtől információt, tájékoztatást kér, illetve panaszt kíván bejelenteni, és ennek érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményez Adatkezelővel elektronikus úton, vagy egyéb módon (telefonos vagy postai úton), Adatkezelő az érintett érdeklődésével, tájékoztatáskérésével, panaszával kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli személyes adatait.

Adatkezelés célja: tájékoztatás vagy panaszkezelés

Adatkezelés jogalapja: panasznak nem minősülő tájékoztatáskérés esetén: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; megrendelői panasz esetén: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont]

Érintettek köre: az érdeklődő, tájékoztatást kérő természetes személy, illetve a panasszal élő természetes személy Megrendelő

Kezelt adatok köre: teljes név, továbbá a megkeresés módjától és a rendelkezésre bocsátott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám, levelezési cím

Adatkezelés ideje: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig.

 

3.3. ADATKEZELÉS A FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALON

Adatkezelő a https://www.facebook.com/magentashowroombp alatt közösségi oldalt üzemeltet. A közösségi oldal kedvelőinek profilnevét és profilképét, valamint az érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további személyes adatot az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés célja: felhasználókkal való kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok köre: az Adatkezelő közösségi oldalát kedvelő természetes személy Facebook profilneve és profilképe, az érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldal kedvelésétől annak visszavonásáig, az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

 

4. ADATFELDOLGOZÓK

 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Az Ön fizetési adatait átadjuk a fizetés(eke)t lebonyolító, általunk megbízott fizetési szolgáltatónak. Az Ön szállítási címét átadjuk az általunk megbízott logisztikai vagy szállítóvállalatnak. Annak érdekében, hogy az áru házhozszállítása az Ön kívánságainak megfelelő módon történjen, szükség esetén e-mail címét és telefonszámát átadjuk a szállítást végző logisztikai vagy szállítóvállalatnak. Ezek a vállalatok közvetlenül a házhoszszállítást megelőzően megkeresik Önt a házhoszszállítás részleteinek egyeztetésére és/vagy a házhozszállítás bejelentésére. Adatokat mindig csak adott célra adunk át.

 

 

5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 

6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

 

  1. Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

  1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

  1. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte

- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

  1. Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 25 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

  1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Via MAGENTA Korlátolt Felelősségű Társaság

1062 Budapest, Andrássy út 57. fszt.

viamagenta@t-email.hu


Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Adatvédelmi panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2022.01.21-én lép hatályba